Кладно - Kladno

ČESKÝ

Bydlíme v Kladně česky rumunsky a rusky mluvicí rodiny. Jsme otevřeným společenstvím členů sboru BJB v Kladně, a přátel, kteří se shromažďují ke společným nedělním bohoslužbám bez ohledu na společenské postavení, národnost nebo pohlaví, a s vědomím názorové, zkušenostní i jiné různorodosti, která je vnímána jako potřebná a obohacující.
Ve svém myšlenkově - duchovním směřování vycházíme:

 • z důrazů starozákonních proroků (výrazný sociální akcent spojený s odmítnutím vyprázdněné tradice a rituálů)
 • ze svědectví novozákonních apoštolů (evangelium o Ježíši Kristu, jeho učení - o Božím milosrdenství, o změně stereotypů uvažování, o smíření - jeho postojích a činech, jeho ukřižování a zmrtvýchvstání)
 • Rovnost všech lidí před Bohem, odluka církve a státu

Jsme součástí evropského baptistického hnutí, s nímž sdílíme důraz:

 • na svobodu každého jednotlivce vyjádřit svou víru na základě vlastního srozumění z četby Bible a osobní zkušenosti
 • na svéprávnost (autonomii) každého křesťanského společenství (sboru), tvořeného lidmi, kteří se k tomuto společenství svobodně rozhodli
 • Jsme součástí obecné církve Kristovy a proto jsme otevření ekumenické spolupráci s ostatními křesťanskými církvemi.

Ať nám Pán Ježíš Kristus požehná toto dílo v jeho Království.

RUSKÝ

Живем в Кладно чешско, румынско и русско говорящие семьи. Мы открытое сообщество членов баптистской церкви в г. Кладно, и друзей, которые собираются на воскресные богослужения (см. адрес в окне справа), независимо от социального статуса, национальности или пола, убеждений и знаний, опыта и других разнообразий, которые воспринимаются как необходимые и полезные.
Мы руководствуемся духовными принципами:

 • акцентами ветхозаветных пророков (сильный социальный аспект, связанный с отказом от пустых традиций и ритуалов)
 • свидетельство апостолов в Новом Завете (Евангелие от Иисуса Христа, его учение - милость Божья, чтобы изменить стереотипы мышления о примирении - его взглядов и действий, его распятия и воскресения)
 • Равенство всех людей перед Богом, отделение церкви и государства.

Принадлежим Европейскому баптистскому движению, с которыми мы разделяем акценты:

 • свободу каждого человека проявлять свою веру на основе его собственного соучастия в чтении Библии и личного опыта
 • правоспособностью (автономии) каждой христианской общины (церкви), состоящей из людей, которые приходят в это сообщество свободно делая свой выбор
 • Мы являемся частью Вселенской Церкви Христовой, и поэтому мы открыты к экуменическому сотрудничеству с другими христианскими церквями.

Пусть Господь Иисус Христос благословит эту работу в своем царстве.

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Kladně, jako církevní právnická osoba zřízená registrovanou církví dle zákona č. 3/2002 Sb. - výpis MKČR 

 

Facebook

 
Template by JoomlaShine